a lone winding railway

Sanuki-Saita station, Mitoyo-shi, Shikoku, Japan, April 2016.

Sanuki-Saita station, Mitoyo-shi, Shikoku, Japan, April 2016.

Advertisements